Polityka prywatności
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców.
1.2. Administratorem danych osobowych jest firma “BIKOM-PPHU" z siedzibą w Gdańsku (ul. Łąkowa 16/2, 80-743 Gdańsk);
       NIP: 5830209683; adres poczty elektronicznej: bikom@bikom-pl.com i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie przepisów
       Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony i przetwarzania
       danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich.
1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia,
       że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i
       niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów,
       w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,
       nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych
       przez Usługobiorcę lub Klienta.
2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
2.2.1. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub naprawy sprzętu.
2.2.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
2.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
2.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
          Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
          lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych innych niż przelew bankowy na konto Usługodawcy,
          Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
2.4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających z Serwisu Internetowego:
       nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta; imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej;
       numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
       adres prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży
       lub umowy o świadczenie usługi naprawy sprzętu.
3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
    Pliki Cookies (ciasteczka) nie są wykorzystywane w żadnej formie przez nasz serwis internetowy. Nie gromadzimy
    i nie przetwarzamy żadnych danych, które mogą być pozyskane z wykorzystaniem tej technologii.
4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych na stronie Serwisu Internetowego
       danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi naprawy skutkuje
       brakiem możliwości zawarcia umowy.
4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy,
       której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych
       w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania
       jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora
       (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni
       własnych produktów lub usług Administratora).
5. PRAWO KONTROLI I DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
       żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne,
       nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego
       własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu
       bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia
       pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację
       lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie
       stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    Polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego.
    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią
    do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem
    lub zniszczeniem oraz przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.